8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΡ. 23-04-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής
Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 4. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών απογραφής των πάσης φύσεων
περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)»
του Δήμου Δάφνης Υμηττού(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 5. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών απογραφής των πάσης φύσεων
περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον «Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)»
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού(Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)

ΘΕΜΑ 6. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και
την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» β) Έγκριση Καταστατικού και
γ) ορισμός εκπροσώπων(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 7. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας
(Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)

ΘΕΜΑ 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση της Χρονικής παράτασης της σύμβασης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της
Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ουΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου: « Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ»
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 12. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού» και ορισμός νέου μέλους(Εισηγητής κ. Μέλιος)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για