8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν

εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης ΑναμόρφωσηςΠροϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 3 ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 4 ο Δημιουργία παραρτήματος μίας(1) αίθουσας του 1 ου Νηπιαγωγείου Δάφνηςστο 9ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 5 ο Ορισμός υπευθύνων επικοινωνίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης
περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λιακόπουλος Χρήστος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για