8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 04.07.2018

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 04.07.2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04.07.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 07/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 12347/04.06.2018 αιτήματος δημοτών, με θέμα: «Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος υπέρ της Μακεδονίας».
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
4. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
6. Έγκριση επανάληψης μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας, για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
7. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών».
8. Έγκριση διενέργειας διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα – φορτωτή και ενός φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα».
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
10. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Έγκριση του από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
12. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 36/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χολαργού, για την τροποποίηση σχεδίου στο λόφο Τσακού.
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους».
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017».
15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις τής Ειδικής Υπηρεσίας – Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις οδών έτους 2015».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016».
20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου».
21. Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Μασούρου κατά της υπ. αριθ. 136/2018 απόφασης Δ.Σ., περί εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης, σύμφωνα με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Χίου 28
o Χίου 39
o Χίου 43
o Χίου 49
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: Μ 571)
o Βλαχάβα 34
o Ζακυνθινού 23.
v. ΓΕΝΙΚΑ
23. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Κοιμητήριο Παπάγου, για πώληση ανθέων.
24. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 103/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018
26. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.).
27. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των προτεινόμενων σημείων τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών Συσκευών στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
28. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αιτήματα δημοτών για παραχώρηση θέσεων Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
29. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

 

Χολαργός, 29.06.2018

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για