8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Ασπροπύργου 11-4-2023

Θέμα 1 ο :
Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2013.
Θέμα 2 ο :
Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2014.
Θέμα 3 ο :
Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2015.
Θέμα 4 ο :
Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2016.
Θέμα 5 ο :
Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή Τελών Υπεδάφους, για το έτος 2017.
Θέμα 6 ο :
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου, στο Ο.Τ. 391 α του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δ.Α., για την δημιουργία Κοινόχρηστου
Χώρου.
Θέμα 7 ο :
Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου
Ασπροπύργου, και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για την κατασκευή Δικτύου
Ύδρευσης, στην Παιδική Κατασκήνωση.
Θέμα 8 ο :
Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών &
εν γένει Αμφισβητήσεων, (άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το έτος 2023.
Θέμα 9 ο :
«Επανάληψη της υπ’ αριθμ.: 226/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Α.,
με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού
έτους 2021».
Θέμα 10 ο :
«Επικύρωση του υπ’ αριθμ.: 16230/30-03-2023 Πρακτικού Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου».
Θέμα 11 ο :
Έγκριση α)του 1 ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κακόβουλες
πράξεις στο κολυμβητήριο» και β) χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης
του προαναφερόμενου έργου.
Θέμα 12 ο :
Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου του θέματος από την εγκεκριμένη
υπεργολάβο εταιρία «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
Θέμα 13 ο :
Έγκριση α) του 1 ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Θέμα 14 ο :
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση Πάρκου
Γκορυτσάς».
Θέμα 15 ο :
Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 446,90 € στην εταιρεία ECORESET
Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Θέμα 16 ο :
Λήψη απόφασης για την διαγραφή & επαναβεβαίωση Δημοτικών Τελών
Καθαριότητας και Φωτισμού, μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για τον
κο Κωνσταντινίδη Αθανάσιο.
Θέμα 17 ο :
Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ.: 432/2014 απόφασης περί συμψηφισμού
επικειμένων ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Θέμα 18 ο :
Λήψη απόφασης για την διαγραφή μέρους ποσού Δημοτικών Τελών
Καθαριότητας και Φωτισμού, μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για την κα
Κουτσονοβάκη Στυλιανή.
Θέμα 19 ο :
Επικύρωση του υπ’αριθμ.:18021/06-04-2023 Πρακτικού Έκθεσης Εκτίμησης
Ακινήτων.
Θέμα 20 ο :
Έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2022, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΟΑΦΝΤΗ).
Θέμα 21 ο :
Έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Θέμα 22 ο :
Λήψη απόφασης, για την έγκριση υποκατάστασης αναδόχου Κοινοπραξίας ¨ΚΞ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για την ανέγερση του 4 ου Γυμνασίου
Ασπροπύργου,από την εγκεκριμένη υπεργολάβο εταιρεία “ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.»
Θέμα 23 ο :
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι. Μελετίου, για την
υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης συνένωσης δύο γεωτεμαχίων, σε ένα ενιαίο.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για