8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 1. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου
 2. Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη του αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση – αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΏΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8. Έγκριση αναπροσαρμοσμένου ποσού ετήσιας συνδρομής του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Έγκριση ένταξης του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Πολιτιστική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων και του πόσου ετήσιας συνδρομής.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Κηφισιάς επί των οδών Αγίου Τρύφωνος & Καρπάθου με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11. Διαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 λόγω λανθασμένης χρέωσης και επανυπολογισμός ορθής χρέωσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης – Υπηρεσία Ύδρευσης
 12. Έγκριση μείωσης τελών ύδρευσης λόγω μη διαπιστωμένης αφανούς διαρροής του υδρομετρητή με αρ. 15-128970 σε όνομα ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. .
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης – Υπηρεσία Ύδρευσης
 13. Επί της υπ΄αρ. 7209/17-02-2023 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 14. Επί της υπ΄αρ. 8078/22-02-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημόσιας Περιουσίας για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 15. Επί της υπ΄αρ. 8222/23-02-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1996-2012).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 16. Επί της υπ’αρ.5869/09-02-2023 εισήγησης του Τμ. Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών/Οικονομικών Δραστηριοτήτων για τη διαγραφή των υπ’αρ. 1209 και 1210 χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα περιπτέρου και χαρτόσημο/ΟΓΑ αντίστοιχα για το οικ. έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 17. Επί της 8390/24-02-23 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για