8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 15.06.2017

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 15.06.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15.06.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 06/2017 και 07/2017 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και ορισμός
μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων.
3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’, καθώς και την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’ και ‘Δ.Ο.Π.Α.Π.’».
4. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».
5. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των
κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με αρ. μελέτης 2017108.
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
7. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες,
μπλουζάκια, καπελάκια κ.λπ. για τη μέριμνα Δημότη – Εθελοντή).
9. Έγκριση πρακτικών της από 23.05.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών.
10. Διαγραφή τιμολογίων λόγω πενταετούς παραγραφής.
11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους:
 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
 Πρόστιμο από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
12. Επιστροφή ατομικού οστεοφυλακίου.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13. Έγκριση του από 12.05.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων του Δήμου.
Αριθ. Πρωτ. : 14091
Συνεδρίαση : 8η
Σελίδα 2
14. Έγκριση του από 02.06.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων του Δήμου.
15. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση
πλατείας Εθνικής Αντίστασης και Παιδικής Χαράς Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού» και ορισμός
ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του.
16. Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης του χώρου ιδιοκτησίας Αττικό Μετρό πλησίον του σταθμού
«Εθνική Άμυνα».
17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και
ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής
οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών
χαρών 2016».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
20. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.
iv. ΓΕΝΙΚΑ
21. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.
22. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017.

 

Χολαργός, 09.06.2017
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για