9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.03.2019

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.03.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο.ε. 2019.

 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα»

 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου υπαλλήλου για την κίνηση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Ελευσίνας στην Τράπεζα EUROBANK με ΙΒΑΝ GR4802600560000040201559903, στον οποίο διενεργούνται αποκλειστικά οι χρεοπιστώσεις για τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής Δήμου Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την κατανομή της Α’ Δόσης στις σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

 5. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή ποσού 15.500,00 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 501/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 496,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά στο χειρισμό της υπ’ ΠΡ3291/12-11-2015 και ΓΑΚ 20613/2015 προσφυγής που άσκησε ο «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 145,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης Συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π) ο.ε. 2019 για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Λ. Γεννηματά Δ.Ε. Ελευσίνας.

 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 73,14 € για την πραγματοποίηση δαπάνης Συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π) ο.ε. 2019 για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Δημητρίου Ρήγου Δ.Ε. Μαγούλας

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.377,26 € για την πραγματοποίηση δαπάνης Συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π) ο.ε. 2019 για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Νεφέλης & στην οδό Αναλήψεως Δ.Ε. Μαγούλας.

 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 545,80 € για την πραγματοποίηση δαπάνης επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δημότισσα.

 3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.305,84 € για την πραγματοποίηση δαπάνης δικαστικών εξόδων και εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

 4. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας».

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για