9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 24-05-2022

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.24-05-2022

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου –
Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο
«Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Δάφνης – Υμηττού, Καισαριανής και
Παπάγου – Χολαργού».
4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην «Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής SUN-DIAS».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2022.
8. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ & Σχολικών
Επιτροπών) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
9. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου στην τράπεζα, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των
ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
10. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας 1ου
Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με ενάριθμο 2021ΕΠ08510017 που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Άλσους Χολαργού «Κωνσταντίνος Καραμανλής», για
την εγκατάσταση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου από 16-06-2022 έως και 11-09-2022.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Ορφέως 3.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Αετιδέων 42,
β. Σκρά 18 και Γρεβενών 3.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
13. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού
έτους 2022-2023.
14. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2022.
15. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Σωματείου με
την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΜΕΑ».
16. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία GIVMED Share medicine Share life.
vi. ΓΕΝΙΚΑ
17. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 26/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)»,
περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 82/2021 απόφασης, που αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας, κατόπιν υποδείξεως του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για