9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ 1.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στη
συζήτηση εφέσεως του Δήμου Ελευσίνας επί υποθέσεως επιβολής δημοτικών
φόρων και τελών στην εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» (ΕΦ
2476/2022)
ΘΕΜΑ 2.
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τριαλώνη για να παραστεί στην
συζήτηση της εφέσεως που άσκησε η κα Τσούφλα Άννα κατά του Δήμου Ελευσίνας
και κατά της αριθμ. Α 6537/16-5-2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΦ 2472/1-11-2022).
ΘΕΜΑ 3.
Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 – Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος. (εισηγητής Τ.Π. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης)
ΘΕΜΑ 4.
Συζήτηση – Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης Δήμου Ελευσίνας.
ΘΕΜΑ 5.
Απαλλαγή από Προσαυξήσεις
ΘΕΜΑ 6.
Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την αριθμ. πρωτ.
οικ. 19767/24-11-2022 χρονική παράταση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 20243/24-11-
2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών, γενικών υπηρεσιών έργων και μελετών»
ΘΕΜΑ 7.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την αριθμ. πρωτ. οικ.
3907/11-3-2022 χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4978/11-3-2021
σύμβασης για την «Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνας και
Μαγούλας (Αυτεπιστασία) ΟΜΑΔΑ Α’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
ΘΕΜΑ 8.
Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για την αγορά ή την εκποίηση ή την
ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186, 190 & 191 του Ν.
3463/2006.
ΘΕΜΑ 9.
Λήψη απόφασης για την οριακή προθεσμία χρονική παράτασης της σύμβασης
ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του
ανοικτού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ»
ΘΕΜΑ 10.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαγραμμίσεις Οδών
στον Δήμο Ελευσίνας»
ΘΕΜΑ 11.
.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του
έργου: «Εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του Δημοτικού Γυμναστηρίου Ανδρέας
Δασκαλάκης».
ΘΕΜΑ 12.
.Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή και
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2019».
ΘΕΜΑ 13.
.Έγκριση 1ης Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής έκθεσης για την πορεία του έργου:
«Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του
Δήμου Ελευσίνας υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου
Ελευσίνας».
ΘΕΜΑ 14.
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση Λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα
για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Horizon Europe 2121-2027, με τίτλο: «Heritact Activation Through Engaging
Experiences Towards Sustainable Development».
ΘΕΜΑ 15.
Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για την συγκρότηση
επιτροπής βάσει του άρθρου 35 της αριθμ. 2131/4/90224/2022 Υ.Α. (Β’ 6543)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για