9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.07.2018

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.07.2018

Συνεδρίαση: 9η
Χολαργός, 20.07.2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.07.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 08/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
2. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο:
«Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (α/α ΟΠΣ 2616).
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 315/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον
ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου τού Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα
Φάση» και ορισμός υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού Δήμου και των
Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου τού Δήμου για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
9. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
10. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 και ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα
συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για τη συμπίεση και μεταφορά».
11. Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
12. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης».
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – τακτοποιητικού τού έργου: «Κατασκευή –
Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017».
17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία
Ευρώπης».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί της οδού:
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Αριστοτέλους 9
vi. ΓΕΝΙΚΑ
19. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 125/2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
20. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το
έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄
αριθ. 126/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
21. Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 127/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
22. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 62/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του.
23. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, Ισολογισμού χρήσης
2012, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 58/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
24. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, Ισολογισμού χρήσης
2013, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 67/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης
υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα
Παπάγου.
26. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για