9η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 21.04.21

9η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς

 
 
1.Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
 
2.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.
 
3.Ψήφισμα υπέρ κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Κηφισιάς.
 
4.Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της           Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2021.
 
5.Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με το  Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 
6.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020 (άρ. 32 Ν.1080/80, ως ισχύει.
 
7.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη «εστιατόριο» επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 14,   Ο.Τ. 168, Κηφισιά.
 
8.Έγκριση διορθωτικής πράξης απόδοσης τμήματος στην περιοχή «Υπόλοιπο          Αγ. Κυριακής» στην Π.Ε 8 του Δήμου Κηφισιάς αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.
 
9.Επί της υπ’αρ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των  οδών Σπανουδάκη, Πλατάνων και Μαντέλου στη συμβολή της με την οδό Αγράμπελης στην Κηφισιά.
 
10.Επί της υπ’αρ. 48/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την υπέργεια οδογέφυρα της οδού Θεσσαλονίκης στην Κηφισιά.
 
11.Επί της υπ’αρ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κοκκινάκη πριν τη συμβολή της με την οδό Δοϊράνης στην Κηφισιά.
 
12.Επί της υπ’αρ. 56/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την χορήγηση ειδικής άδειας διέλευσης οχημάτων βαρέως τύπου, λόγω τροφοδοσίας καταστήματος στην οδό Αίαντος στη               Ν. Ερυθραία.
 
13.Επί της υπ’αρ. 97/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Μελισσίων, στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά.
 
14.Επί της υπ’αρ. 98/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την δέσμευση μιας (1) θέσης στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της οδού Ηρ. Αττικού στην Κηφισιά, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του γραφείου της Κοινότητας Κηφισιάς.
 
15.Επί της υπ΄αρ. 99/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την διαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών και κατασκευή δενδροδόχων και ρείθρου επί της οδού Λεβίδου στη συμβολή της  με τις οδούς Αργυροπούλου και Παπαδιαμάντη, μεταξύ τω Ο.Τ. 72 & 77 και των Ο.Τ. 73 & 80 στην Κηφισιά. 
 
16.Επί της υπ΄αρ. 11/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Ιφιγένειας, Πηλέως και Ορφέως στη συμβολή τους με την οδό Μπακογιάννη στην Κηφισιά.
 
17.Επί της υπ΄αρ. 12/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των οδών Πέλλης και Δωδώνης, στη συμβολή τους με την οδό Αγ. Παρασκευής στην Κηφισιά.
 
18.Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Παρεμβάσεις βελτιώσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς» (ΣΑΕΠ 085/1- Ενάριθμος έργου 2021ΕΠ08510018).
 
19.Έγκριση σύναψης σύμβασης στο Optima e-banking, της Optima Bank και προσδιορισμός δικαιωμάτων υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς, δυνάμει της με        αρ. 181/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΛΙΩΕΜ-Η4Δ) απόφασης του Δ.Σ. . 
 
20.Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (αρ. Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1141/2020).
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για