Δημοτικά Συμβούλια48 Videos

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τρ. 31-10-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού». Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάσηπροσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο: […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

9η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την 7-9-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέμα 3ο Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

8η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμμητού την 30-8-23 και ώρα 2100

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Θέμα 2ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης . Θέμα 3ο Υποβολή της τριμηνιαίας […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού την 11-7-23

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.4067/2012 στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές στην κοινότητα Υμηττού. Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΠΥΡΚΑΛ. Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και την υπογραφή της σχετικής ∆ήλωσης – Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης- Υμηττού την 27-6-23

Θέμα 1ο Έγκριση των υπ΄ αριθ. 28/2022, 30/2022, 10/2023 και 14/2023 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), για την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων σε οδικά τμήματα του Δήμου και έκδοση κανονιστικής απόφασης. Θέμα 2ο Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης–Υμηττού και του Νομικού Προσώπου […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού την 29-5-23

Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςέτους 2022 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής. Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για Απένταξη έργων – εργασιών από ΣΑΤΑ –Ένταξη νέων έργων -Ενισχύσεις σε πιστώσεις έργων. Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για Απένταξη ποσού από έργα που είχανενταχθεί στο Πρόγραμμα «Θησέας». Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στοΠρωτοβάθμιο […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 1ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης τηςΟικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 3ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2023. Θέμα 4ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσηςπροϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο   Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Πρόσληψη κατά προτεραιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.       Θέμα 3ο Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 255/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος της […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

2η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-YΜΗΤΤΟΥ 15-02-23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:Θέμα 1οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2οΈγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 3οΈγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Α. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις Β. Τακτικά Θέματα Θέμα 1οΈγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησηςτης Εκτελεστικής Επιτροπής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 3οΈλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022στο […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00
0

1η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ).