Δημοτικά Συμβούλια56 Videos

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 27-03-2024 και ώρα 20:00
0

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 27-03-2024 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Χορήγηση ή μη παράτασης εκταφής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού […]
DAFNHS YMHTTOY
0

ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 29-02-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- ΕρωτήσειςΕιδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας. ΘΕΜΑ 1. Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καθαριότητας στις οδούς και τις πλατείες του Δήμου και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των καμένων λαμπτήρων του Δήμου; Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε;(Εισηγητής κ. Μπούζη) […]
5Η ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 21-2-24
0

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 21-02-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις ΘΕΜΑ 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίωνυδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»(Εισηγητής κ. Δήμαρχος) ΘΕΜΑ 3. α)Ακύρωση της αριθμ. 102/2023 απόφασης του […]
DAFNI
0

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας(Εισηγητής κ. Αδάμ) ΘΕΜΑ 2. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2024(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 24-01-2024 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις ΘΕΜΑ 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρθρ. 74παρ.10 του Ν.3852/2010(Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου) ΘΕΜΑ 2. Εκλογή εκπροσώπων για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ) στο πλαίσιοεφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ/τος 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε με το […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 24-01-2024 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2024. (Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2024 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 14-12-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμα 2ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου ΠΚΤΝΜΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσηςτου έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) Θέμα 3ο Απένταξη […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 14-12-2023 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης,Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2021,κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τρ. 31-10-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού». Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάσηπροσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο: […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

9η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την 7-9-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέμα 3ο Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

8η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμμητού την 30-8-23 και ώρα 2100

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Θέμα 2ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης . Θέμα 3ο Υποβολή της τριμηνιαίας […]