Δημοτικά Συμβούλια185 Videos

51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

32η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023, και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καταβολή εισφοράς έτους 2023 στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΠΡΟΝΟΗ», βάσει Προγραμματικής Σύμβασης (παρ.5 άρθρου 267 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

31η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

27η Τακτική Συνεδρίαση (δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (19/7/2023).

1.Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 3.Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς την 28-6-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ». ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ΄αρ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», που αφορά την παράταση συνεργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φάρος Ελπίδας», για τη συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς την 14-06-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023. ΘΕΜΑ 3. Επί των υπ΄αρ.: 12675/24-3-2023 και 20808/24-5-2023 εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Κηφισιάς», κατόπιν αιτημάτων […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

23η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 14-06-2023

για την λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος: «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των δημοτικών χώρων που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.»
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

22η τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 31-05-2023

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Επί των υπ΄αρ.: 12675/24-3-2023 και 20808/24-5-2023 εγγράφων της ∆/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών2για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση ∆ικτύου Οπτικών Ινών στον ∆ήμο […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

21η Τακτική Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 10-5-23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες τουέργων Fiber to The Home FTTH: α) Α/Κ Κηφισιάς Α και Β, ΝέαςΚηφισιάς Β1, Β2, β) Α/Κ Νέας Κηφισιάς Γ, γ) Α/Κ Εκάλη Α,Β και Γ .ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ 2. Ψήφισμα υποστήριξης του αιτήματος εργαζομένων για τηνπαράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

20η Ειδική Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 10-5-23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠνευματικόΚέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού τηςΧερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠνευματικόΚέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού τηςΧερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση ΘΕΜΑ 3. Έγκριση […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση υποχρεωτικής 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Καραλή ΘΕΜΑ 2. Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.∆.∆. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη του αναμορφωμένου Ο.Π.∆. του Ν.Π.∆.∆. […]
51η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 6-12-2023 και ώρα 20:45
0

15η “Ειδική” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέματα: Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση