19η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20
0

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 19η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το […]