Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου:25.6.12 (2ο)
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου:25.6.12 (2ο)

Η υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Μοσχάτου – Ταύρου 2011-2014, η λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2012, καθώς και η ληψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του χρηματοδοτικού προγράμματος: « Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», απασχόλησαν κατά την έναρξή της, τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου