Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.30/03/ 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με
  σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 022/2023 ΑΔΣ
  Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους
  2023
 2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
  (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2023
 3. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό
  των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα
  από 23.02.2023 πρακτικά συνεδρίασης
 4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την
  «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την
  «Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων»
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά
  «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (Ομάδα Γ’)
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την
  «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο
  Νηπιαγωγείο»
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
  άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
  προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της
  Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα
  μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ.
  αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική
  Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»
 9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 10. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2023
 11. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2023
  Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2023
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ.
  Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)
 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. ΟΙΚ10/22
 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22
  Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.,
  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)
  Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 17. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
  του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα το Δήμο μας, για τη διεξαγωγή
  αθλητικών εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για