14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Πολυξένης Σκόρδα προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών
(4ο τμήμα εργατικά Μονομελούς με αριθμό πινακίου 27) για την με αριθμό ΓΑΚ 1247/2024 και ΕΑΚ 945/2024.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησαν
είκοσι εννέα (29) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας με ΓΑΚ 134945/2023 ΑΚΔ 3682/2023 και ΓΑΚ 135919/2023 ΑΚΔ 3749/2023.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής
που υπέβαλε μία (1) συμβασιούχος υπάλληλος του Δήμου Ελευσίνας κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Μη αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής ΓΑΚ 43374/2024, ΕΑΚ 4041/2024.

ΘΕΜΑ 4. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση χορήγησης χρονικής παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6506/29-4-2022 σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή
(τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος
κ.λ.π.)» – Υποομάδα Α.2 (Συντήρηση και επισκευή ελαστικών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δικύκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων
και μηχανημάτων)».

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση διερευνητικών τομών επί των οδών Σωκράτους& Αριστείδου στα πλαίσια του έργου: «Διασύνδεση του συστήματος
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος
Αττικής – Κρήτης (Κορακιά) – Ελληνικό τμήμα 3.10.3. του PCIEuroasiaInterconnector» σε οδικά τμήματα αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής (προσωρινής – οριστικής) παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση
Κοινόχρηστου Χώρου – Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ. 422».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, χώρου αναψυχής και
πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικής χαράς στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας»

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Χώρου Αναψυχής και Πρασίνου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων
και Παιδικής χαράς στην Δ.Ε. Μαγούλας».

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής «Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024»

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης «Παιδικό Ημερήσιο CAMP στην πόλη» για
παιδιά εργαζομένων γονέων του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 12. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας για την χρονική επέκταση
παραχώρησης χρήσης χώρων στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΘΕΜΑ 13. Επί αιτήματος Τομεακής Επιτροπής Βορειοδυτικής Αττικής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής Κ.Κ.Ε. για παραχώρηση της
πλατείας Ευμολπιδών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για