16η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την Μ.ΤΡ 30-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας στο
ανατολικό κλίτος του κτιρίου 1 του έργου: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος
ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2».

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Aσφαλτοστρώσεις
2021».

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης πορείας για το έργο: « Eπισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2022» , μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου
2024, βάσει του ά. 136 παρ. 10 του Ν. 4412/16 .

ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας της μίσθωσης ακινήτου επί των οδών
Ηρώων Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων επί της οδού Κελεού 1 & Παγκάλου της
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ελευσίνας στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική
προστασία , την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο « ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση καταστατικού περί σύστασης του Δικτύου Πόλεων με την επωνυμία: « ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» με
την μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 376/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί παραχώρησης
του χώρου των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας στην Ένωση
Χρωματοσφαίρισης Θριασίου Πεδίου, σε συνέχεια του υπ.αριθμ.πρωτ. 17466 ΕΞ 2024
ΕΜΠ εγγράφου , με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Ελευσίνας η έκθεση ελέγχου
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και σε συμμόρφωση αυτής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για