23η ΕΚΤΑΚΤΗ (Αναβληθήσα) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 05-06-24, ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση
(3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για