8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΔΕ. 22-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση κατ΄εξαίρεση ταφής Μιχαήλ Δερμανούτσου στη διακεκριμένη ζώνη του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ζωής Σπυροπούλου για την νομική στήριξη του αιρετού του Δήμου
κ. Μ.Κουτσάκη σε ποινική υπόθεση (σχετ. η αριθ. 93/2024 απόφαση Δημ. Επιτροπής).

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης/6/2024 στα πολιτικά κόμματα
και στους συνασπισμούς κομμάτων.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2022 της πρώην ΚΕΔΝΦΝΧ – Ενημέρωση επί της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών
για την χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής
Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 108/2024
απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του εργοστασίου «Μπριτάννια» (2η επανεισαγωγή).

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση παράτασης χρόνου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας και του Δήμου Νέας Ιωνίας περί παροχής διοικητικής υποστήριξης προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας από τον Δήμο Νέας Ιωνίας, με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης ως προς τη Δημοτική
Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

ΘΕΜΑ 10. Τροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία «Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες για την πολιτική
προστασία-ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον στον
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (ΑΜ.3/2023) ως προς την χρονική παράταση της ημερομηνίας τμηματικής παράδοσης
των παραδοτέων.

ΘΕΜΑ 11. Επικύρωση πινάκων ωφελούμενων της Πράξης «Συλλειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου – Δομής Παροχής Συσσιτίου
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» με κωδικό ΟΠΣ6001986 οικ. έτους 2024 (Α΄ΦΑΣΗ).

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου περιόδου
2024-2025.

ΘΕΜΑ 13. Τροποποίηση της αριθ. 65/2024 απόφασης Δ.Σ. ως προς την σύνθεση της επιτροπής μηχανισμού πιστοποίησης.

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)» – ΑΜ.123/2020.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για