Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,
  οικονομικού έτους 2022
 2. Λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του
  Δήμου Ιλίου για το έτος 2023
 3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η.
  Ιλίου, χρονικής περιόδου 2022 – 2023
 4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης
  Προσφορών
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου για το έτος
  2023, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017
  Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, στην
  ιδιοκτησία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών συνιδιοκτητών στο Ο.Τ. 2130Α επί των οδών
  Θηβών, Σπερχειού και Σηγωνίου περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου, βάσει του άρθρου
  90 του Ν. 4759/2020
 7. Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών
  Καλαβρύτων & Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης
  υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, δυναμικότητας (21) θέσεων
  στάθμευσης, επί της οδού Δημητρίου Αλεξάτου του Δήμου Ιλίου
  Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 9. Λήψη απόφασης για το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων
  Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 10. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
 11. Τροποποίηση μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής
  Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
  του Δήμου Ιλίου, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δυτικής Αθήνας για τη διεξαγωγή σχολικών
  πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης – ποδοσφαίρισης
 13. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
  του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα το Δήμο μας, για την διεξαγωγή
  αθλητικών εκδηλώσεων
  ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 14. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,
  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
  Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 15. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως εταίρου στο δίκτυο «Οικοδομώντας
  την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with
  Local Councillors) και τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου ως μέλος του δικτύου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για