Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 24.06.21

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 24.06.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών,
Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Ιλίου

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021
4. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό
των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα
από 15.06.2021 πρακτικά συνεδρίασης
5. Μίσθωση οικήματος με σκοπό τη στέγαση του Κέντρου Γυναικών της Διεύθυνσης
Πολιτισμού Δήμου Ιλίου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για την λειτουργία αγοράς βιολογικών
προϊόντων στο Δήμο Ιλίου
7. Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου διάρκειας της σύμβασης σύστασης ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018 και τροποποίηση της σχετικής
435/31.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΕΣΒΩΕΒ-ΡΨΜ) απόφασης
8. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 650/2015
Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ.
2207 επί των πεζοδρόμων 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10.Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11.Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Ιλίου

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12.Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

Θ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

13. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που
χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας

Ι. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

14. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στο Γραφείο Τελετών «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
15.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “DOGGIE
STYLE”, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
16.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση «ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος
17.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος
18.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑΣ
ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος
19.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 15 του Κανονισμού Προστασίας
του Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για