Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:2.4.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 2η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 2η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015
2.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.072,50 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την ενοικίαση περιπτέρων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2015
3.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.981,50 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2015»
4.    Λήψη απόφασης για διαγραφή επιχορηγήσεων έτους 2014
5.    Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015
6.    Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015
7.    Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 – 9 Μάιου στη Χαλκιδική
8.    Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου μας στο Διεθνές Συνέδριο για τα πράσινα δώματα που θα πραγματοποιηθεί στις 20 – 21 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

9.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 213/27.06.2013 Α.Δ.Σ.
10.    Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της Γέφυρας της οδού Έκτορος το Ρέμα Εσχατιάς

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11.    Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015»
12.    Έγκριση υλοποίησης της εργασίας «Δημιουργία και παραγωγή, τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος  για τις δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

13.    Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

15. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

 

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

16. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

Η. ΓΕΝΙΚΑ

17.    Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2014
18.    Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2014
19.    Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
20.    Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
21.    Άσκηση ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο Αθηνών, μετά από παραπομπή της υπ’ αριθμ. 119/2015 Α.Ο.Ε.

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για