Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 19.10.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 19.10.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
2. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.09.2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»
3. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2018
4. Μερική και ολική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2017
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 § 5 του Ν. 4412/2016
6. Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ανακύκλωσης Υλικών και Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης  «ECOMONDO the green technologies expo» που θα διεξαχθεί στις 07.11.2017 – 10.11.2017 στο Ρίμινι Ιταλίας
 
Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017
8. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΜΑΡΘΑΣ ΣΑΜΑΡΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2141Α επί των οδών Πιερίας και Λευκίμμης κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2920/2008 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
9. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 010216  που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
12. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
14. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου
 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

15. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας
 
 


  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για