Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.02.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.02.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2017
2. Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α)
Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β)
Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής
4. Έγκριση πίστωσης για την «Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση
εκδηλώσεων για το έτος 2018»
5. Έγκριση διενέργειας, δέσμευσης ποσού 15.227,20 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2018»
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2018
8. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την
«Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»
9. Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 009/2017 Α.Δ.Σ. όσον
αφορά την παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019»
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού
Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13
13. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13
14. Λήψη απόφασης για την επιλογή Δημοτικού Συμβούλου και έγκριση της
Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΓ. Β1/13
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής
Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/14
16. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης Α.με.Α.
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
17. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο
Δήμο Ιλίου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
18. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το
έτος 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για