Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15.03.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 15.03.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018
2. Διευθέτηση εγκαταλελειμμένων κουτιών ενιαίου τύπου (οστεοθηκών)
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση προσκύρωσης τμημάτων παλαιών καταργηθεισών οδών στην
ιδιοκτησία ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΜΑΣΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΣΤΟΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Κ.Α. 010614 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2066Α – περιοχής
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16
6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17
7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15
8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου με τίτλο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15
11.Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
12.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου
3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 αναφορικά με την παροχή
εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών
καταναλωτών
Δ. ΓΕΝΙΚΑ
13.Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Πρεβέζης 77,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
14.Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Αιακού 92,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
15.Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών
Κλυταιμνήστρας 108 & Ευριδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού
Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για