Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.03.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.03.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην 51η Διεθνή Έκθεση Ύδατος,
Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας
πόλης “IFAT” που θα διεξαχθεί στις 14 -18 Μάιου 2018 στο Μοναχό
2. Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2018
3. Έγκριση πίστωσης 3.018,16 € με ΦΠΑ για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ
για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου για το οικονομικό έτος 2016-2017
4. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με
συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους
φορολογούμενους, σχετικά με τα από 08.03.2018 πρακτικά συνεδρίασης
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 387/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 37.882,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για
την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ
ΝΥΧΤΑ 2018”
7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 2.232,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για
την υπηρεσία «Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών
εργαστηρίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου,
με τίτλο ΚΟΒΩ – ΡΑΒΩ, ΠΑΙΖΩ…. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ»
8. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με
απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των
Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Έγκριση αποζημίωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ με Κ.Α. 010321 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα
11. Έγκριση αποζημίωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου ιδιοκτησίας
ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ με Κ.Α. 010405
που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2118Β – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
12. Έγκριση της υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για
την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής:
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική
Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της
ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α. και το Ε.Κ.Τ.
13. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) για την εργασία «Καθαρισμός – απολύμανση – μυοκτονία –
απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του
Δήμου
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2016
επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, λόγω
σύνταξης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής
Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
16. Κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων του
Δήμου Ιλίου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
μας
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18. Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 344/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας,
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4187/2017 απόφασης (ΦΕΚ
4249/τ.Β/05.12.2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών»
19. Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της οικονομικής συμμετοχής για τα
φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου
20. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς &
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
Ορισμός:
– Ορίων ηλικίας
– Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών
– Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
– Μορίων
– Μελών επιτροπής αξιολόγησης
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
21. Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Αθλητισμού για
Όλους (ΠΑγΟ) 2018-2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου
22. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
23. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 044/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
24. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 045/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
25. Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Διονυσίου
72, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για