Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 18.04.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 18.04.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση συμμετοχής και δαπάνης μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του
Δήμου μας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), που θα διεξαχθεί στις 20-21/4/2018 στο
Διδυμότειχο
2. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2018
3. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2018
4. Επιστροφή ποσού 185,00€ στον Μπήλο Παναγιώτη του Γεωργίου ως
αχρεωσθήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας
5. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
7. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 102/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
(ΣΑΕ 055)
9. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ιλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΙΛΙΟΥ»
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 02/2018 μελέτης και του
τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Γενική Συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών»
11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων » με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»
12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης και τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης και τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική
Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού »
14. Έγκριση εργασιών στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σπύρου Μουστακλή
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
μας
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16. Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 344/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας,
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4187/2017 απόφασης (ΦΕΚ
3
4249/τ.Β/05.12.2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών»
17. Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της οικονομικής συμμετοχής για τα
φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου
18. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς &
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
Ορισμός:
– Ορίων ηλικίας
– Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών
– Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
– Μορίων
– Μελών επιτροπής αξιολόγησης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για