Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 06.09.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 06.09.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή επίσημου αιτήματος προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα για την σύναψη
Δανείου για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED», Μελέτη Π54/2018
συνολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 ευρώ
3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων σχετικά με την
«Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)»
Ομάδες Α΄, ´Ò
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5
του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 134/69, για την
απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού
Ικάρου στο Ο.Τ. 169 περιοχής Κέντρου
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Συντήρηση επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ζ1/2017»
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών
9. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
10. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 201/2018 Α.Δ.Σ
11. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης Α.με.Α
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
12. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής
Αγωγής στη δράση ‘‘Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’ έτους
2018-2019 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για