Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.09.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.09.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019
2. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου του έτους 2019
3. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι Τραπεζικών Ιδρυμάτων
4. Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4611/2019
5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με
τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις»
της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 2129Α (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Ραδιοφωνίας του
Δήμου μας, ii) για την καταβολή αποζημίωσης των δικαστικών εξόδων της εν λόγω
απαλλοτρίωσης
7. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με Κ.Α. που βρίσκεται
στο Ο.Τ. 2097 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
8. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΛΕΝΗΣ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ και ΤΖΕΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που
βρίσκεται επί της οδού ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 – Ο.Τ. 2110- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
9. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με ριθμ. 1814/2018
Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών
Κάστρου Υμηττού – Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
10. Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
11. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
12. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17
13. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18
14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΥΡΔ. Γ2/18
15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
16. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ
17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 269/17 Απόφασης Δ.Σ.

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Ιλίου
και Π.Π.Π.Α. – Η ΜΗΤΕΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
19. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
20. Λήψη απόφασης για τη στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ιλίου
21. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
22. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
23. Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της Επιτροπής κρίσεως
αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83, για τα έτη 2019 – 2021
24. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006,
αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό –
Δημ. Υπάλληλο, για τα έτη 2019 – 2021
25. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών
πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1
Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2019 – 2021
26. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία
αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της
Επιτροπής, για τα έτη 2019 – 2021
27. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση
τμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου &
1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρο της Επιτροπής, για τα έτη 2019 –
2021
28. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας, για τα
έτη 2019 – 2021
29. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ,
για τα έτη 2019 – 2021
30. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών των
Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»
31. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 246 & 271 του N. 3463/2006 και την παρ.
12 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010
32. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου
33. Εκλογή μελών για το Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού
Νεκροταφείου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για