Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.10.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού
  για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρου
  ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023
 2. Λήψη απόφασης έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,
  οικονομικού έτους 2022
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2022
 4. Λήψη απόφασης για παράταση στο χρόνο απόδοσης των επιχορηγήσεων Αθλητικών
  Σωματείων & Πολιτιστικών Συλλόγων
 5. Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
  Κοιμητηρίου Ιλίου
 6. Λήψη απόφασης για νέο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγυρέων Δήμου
  Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 8. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος του ειδικού ΚΑΕΚ 05057ΕΚ22002 στην ιδιοκτησία
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓΙΑΣ
  ΕΛΕΝΗΣ – Ο.Τ. 759 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ
 9. Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης
  (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ –
 10. ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 72, στην οδό Αγ. Νικολάου &
  Παραμυθιάς 48 (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ –
 11. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ.
 12. ΝΙΚΟΛΑO Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
  Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 2. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού
  Προστασίας του Περιβάλλοντος (ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση)
  Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 3. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
  εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική
  αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο
  αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20 και σε δημόσιους φορείς για τη
  διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
  ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 4. Ψήφισμα σχετικά με τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων από την Ε.Υ.Π.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018
 6. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.
  3852/2010

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για