1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.01.2018

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.01.2018

Συνεδρίαση: 1η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.01.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 20/2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Πλήρωση είκοσι τριών (23) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.
3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2018, με την “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη συμμετοχή τού Δήμου, στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων των Δήμων.
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους 2018».
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2018.
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού.
9. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
10. Ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στον Δήμο, μετά από αιτήσεις των δικαιούχων.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017».
12. Έγκριση παράτασης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: «Κατασκευή – Ενίσχυση -Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού».
iv. ΓΕΝΙΚΑ
14. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
15. Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», με θέμα: «Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό».

 

Χολαργός, 12.01.2018
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για