10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 12.09.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 12.09.2018

Συνεδρίαση: 10η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12.09.2018 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακήρυξη της A.E. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, σε «Επίτιμο Δημότη Παπάγου – Χολαργού» και απονομή τού «Βραβείου Περικλέους».
2. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 09/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.
4. Λήψη απόφασης για ανανεώσεις / παρατάσεις συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τής Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
7. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
8. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
9. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας».
10. Έγκριση δαπανών για δράσεις προώθησης του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ».
11. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2018.
12. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
13. Απόδοση και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές τής αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν.1892/1990).
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017».
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017».
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος».
17. Οριστική παραλαβή των μελετών τού έργου: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου 1ου Λυκείου Χολαργού», σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
18. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2012).
19. Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου».
20. Έγκριση αλλαγής κατάταξης της αθλητικής εγκατάστασης «Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού Α. Τρίτσης», σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Τ. Α/2017).
21. Έγκριση του από 23/07/2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος.
23. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Χειμάρρας 57
o Ζακυνθινού 33
o Μιχαήλ Γρηγορίου 57
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Σύρου 13
o Σύρου 16
o Σύρου 17
o Σύρου 18
o Σύρου 30
o Σύρου 35

 

Χολαργός, 07.09.2018


Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για