13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.05.2019

13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 08.05.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 08-05-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα    19:30 μ.μ. στην 13η έκτακτη συνεδρίαση [άρθρο 67 (παρ. 5) του   Ν. 3852/2010] του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

A) Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
B) Τακτικά Θέματα

1.    Επί της υπ΄αρ.πρωτ.:1330/18-04-2019 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «ένταξη της πράξης Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κηφισιάς, με κωδικό ΟΠΣ 5035541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014 – 2020».

2.    Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

                                                                               

                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                         ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ    

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για