14η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1 ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και
β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για
το έτος 2023.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του

Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2023.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 3 ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 4 ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της Ταμειακής Υπηρεσίας για την
οικονομική παρακολούθηση της Υπηρεσίας «Επικαιροποίηση τοπικού
σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δάφνης – Υμηττού».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6 ο Ένταξη α) στη ΣΑΤΑ πυροπροστασίας για την κάλυψη δαπάνης
του έργου « Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες
επισκευές» και β) στη ΣΑΤΑ σχολείων για κάλυψη δαπάνης του έργου
«Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου δάφνης Υμηττού (2020)»

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 7 ο Συμπλήρωση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο
«Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς»

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 8 ο Προσθήκη ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού. ΚΑΡΑΚΩΝΗ
ΒΕΡΙΝΑ

Θέμα 9 ο

Έγκριση Δ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,
για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ
ΒΕΡΙΝΑ

Θέμα 10 ο Έκφραση γνώμης για διόρθωση των αντικειμενικών αξιών του Δήμου

Δάφνης-Υμηττού.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 11 ο Επικαιροποίηση της αριθμ.45/2022 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έγκριση σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση και
λειτουργία ενεργειακής κοινότητας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 12 ο Τροποποίηση της με αριθ. 82/31-10-2022 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου περί αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ σε δικαιούχους
υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και λήψης νέας.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 13ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου

Δάφνης-Υμηττού.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα 14 ο Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά
διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2023-2025,
όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2001 περί «Υπαίθριας
διαφήμισης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για