16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 30.09.20

16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 30.09.20

Συνεδρίαση: 16η

 

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού καιεφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020εγκυκλίου), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 8/2020, 9/2020, 11/2020,
13/2020 και 14/2020 Έκτακτης Συνεδρίασης.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τεσσάρων (4) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, κατόπιν τροποποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για ένα (1) έτος.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Συμβάσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Περιφέρεια
Αττικής, για την εκτέλεση της προμήθειας «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα
του Λ. Τσάκου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
5. 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
7. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων
στην Κοινότητα Παπάγου, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων
στην Κοινότητα Χολαργού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
9. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2021.
10. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2021.
11. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2021.
12. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2021.
13. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινοχρήστων χώρων για
τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2021.
14. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021.
15. Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2021.
16. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2021.
17. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2021: α) Δημοτικό
Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσα εκθέσεων
Δημαρχείου οδού Περικλέους 55, δ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», ε)
Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και στ) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους
55.
18. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2021.
19. Απόδοση από την έκτακτη επιχορήγηση του Υ.Π.ΕΣ., προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19, στα ΝΠΔΔ του Δήμου, «Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και
«Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
20. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας
του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή
«Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
21. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 450 τ.μ. που βρίσκεται επί της
συμβολής των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος
Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».
22. Εξέταση αιτήματος της κας Γεωργίας Δίπλα, για την απαλλαγή από την ετήσια αύξηση του 3% του
μισθώματος του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Παπάγου.
23. Εξέταση αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για τη μείωση του μισθώματος του κυλικείου εντός του
Κηποθεάτρου δυνάμει των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
24. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2020.
25. Έγκριση πρακτικών της από 16-06-2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
και αμφισβητήσεων.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Αργυροκάστρου 18
β. Αλεβιζάτου 84
• Κοινότητα Χολαργού
α. Σύρου 2.
v. ΓΕΝΙΚΑ
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για
παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Σαρανταπόρου 135).
28. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για
παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού
(Μενίππου).

Χολαργός, 25.09.2020


Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για