19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022

hd.19 21-09-2022 ΜΕΙΚΤΗ

 1. Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022.
 2. Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού Συμβουλίου
  Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’
 3. ∆. Έκτακτα θέματα
 4. Ε. Τακτικά θέματα
  1. Eγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων ∆ήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.
  2. Eπανεξέταση της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Θήρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Καρπάθου, στην Κηφισιά.
  3. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Ανθοκομική Έκθεση ∆ήμου Κηφισιάς».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για