10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 28-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1 ο

Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη
λειτουργικών αναγκών.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ

Θέμα 2 ο Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο (αρχικός δικαιούχος Κ.Α.) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 3ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 4 ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ

Θέμα 6 ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών
συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα 7 ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2023, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 8 ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 9 ο

Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,
πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 κατόπιν
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 10 ο Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους
του οργάνου σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των
επιχειρήσεων υγειονομικού. ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου, καθώς
και του οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θέμα 12 ο

Λήψη απόφασης για αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης
ειδικότητας Καθαριστών/στριών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες του
Δήμου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θέμα 13 ο

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών
εκπροσώπων του Δήμου Δάφνης Υμηττού στα Σχολικά Συμβούλια της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για