20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 09.09.20

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 09.09.20

«Πρόσκληση στην  20η  τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη)
του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) το υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρ. i β) της αριθμ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη  9  Σεπτεμβρίου 2020 η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία  της τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης  19:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

1.    Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

3.    Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για