21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 25.11.2020

θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις  04-11-2020.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.

2.   Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.

3.    Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

4.    Επί της 92/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον  καθορισμό κοινοχρήστων χώρων, για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2021, στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ. 1 περ. γ του Ν.3852/2010).

5.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού και 3) του προσδιορισμού συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2021.

6.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί επιβολής καθορισμού τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

7.    Επί τηςαπόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,περί επιβολής και καθορισμού συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2021.

8.    Επί της 753/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί διατήρησης των τελών διαφήμισης για το έτος 2021 στον Δήμο Κηφισιάς.

9.    Τροποποίηση λειτουργίας των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 36 Ν.3584/2007).

10.Επί της υπ’ αρ. 93/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 18 με χαρακτηρισμό της οδού Ορτανσίας ως εγκεκριμένη.

11. Επί της υπ’ αρ. 19/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους    2021 – 2022.

12. Επί της υπ’αρ. 20/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους     2021 – 2022.

13. Λήψη απόφασης για την υπογραφή της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων» στο πλαίσιο αντιμετώπισης της αστεγίας (FEANTSA).

14. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μη μισθωμάτων κυλικείων ή αναψυκτηρίων, που λειτουργούν εντός των κτιρίων Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 74 , παρ.7 , του Ν.4745/2020.

15. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ» Α.Ε. .

16. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο – αναψυκτήριο» επί της οδού Δηληγιάννη 56 και Κολοκοτρώνη, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του περιπτέρου – αναψυκτηρίου  επί των οδών 25ης Μαρτίου & Αγίου Νεκταρίου στην Άνω Κηφισιά, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

18. Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Μεταγραφής Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής (Υπ. Αγίας Κυριακής, Υπ. ΒΙ.ΠΑ, Πανόραμα)».    

19. Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».    

20. Πρακτική  άσκηση  του σπουδαστή του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ, Τ.Κ. του Ιωάννη, με την ειδικότητα «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» στη  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Φύλαξης Κτιριακών και Λοιπών Υποδομών.

21. Πρακτική  άσκηση  της σπουδάστριας του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς, Π.Α. του Αλέξανδρου, με ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας» στο Δήμο Κηφισιάς και συγκεκριμένα στο Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.

22. Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

23. Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ                                         

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για