22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017

22η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.10.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 

 1. Συζήτηση περί αλλαγής σήματος του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

 1. Αποδοχή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 539,40 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6691 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.600,00 € με ΦΠΑ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», για την παράθεση γεύματος του Ιερού Κλήρου.

 1. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ακινήτου εντός του «Κοιμητηρίου Ν. Ερυθραίας» που εκμισθώνει ο Δήμος.

 1. Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν. 4479/2017 (Α\’ 94) ‘ Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α\’ 121) και άλλες διατάξεις ‘.

 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Καμβύση Μαρίας συζ. Γεωργίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.

 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Τσιρικολιά Γεωργίου του Αθανασίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου οδού Αιγίνης».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ΤΑΡΤΑΝ) του Ζηρίνειου Σταδίου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων με τίτλους:

α) ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017’, Προϋπολογισμού  800.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 20.7335.01 

β) ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ’ Προϋπολογισμού  180.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7326.01 και ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ’  Προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 25.7312.09

γ) ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017’, Προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.16

δ) ‘ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2017’, Προϋπολογισμού  60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7312.03

ε) ‘ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017’ Προϋπολογισμού 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.08

στ)  ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ’  Προϋπολογισμού  63.992,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 45.7336.01.

 1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, με το ποσό των 100.000,00€ από το ΦΗΧ, για τις ανάγκες των σχολείων.

 1. Κατανομή επιχορήγησης γ΄ δόσης 2017, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 1. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 11.312,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2017, για την κάλυψη του προγράμματος σχολικού τροχονόμου 2017.

 1. Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 1. Παραχώρηση Σχολικού Χώρου Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς σε Αθλητικούς Συλλόγους.

 1. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

 1. Έγκριση για υπαγωγή στο Ν. 4483/17 της αιτούσας για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 150.001 € και άνω.

 1. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 446,80 €, λόγω οίκοθεν είσπραξης.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 57,20 € ως μη οφειλόμενο.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 172,13 € ως μη οφειλόμενο.

 1. Διαγραφή ποσού 132,04 € από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε γη και σε χρήμα καθώς και των προαυξήσεών τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για