22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.11.20

22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.11.20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού &
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση εκποίησης με ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων από τους αποθηκευτικούς
χώρους του Δήμου Ιλίου
3. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη
μεταστέγαση της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παράγραφος 5 του Ν. 3463/2006
5. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίου
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μας
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2020 μελέτης του έργου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία πεζοδιάβασης έμπροσθεν της εισόδου του
ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Δήμο Ιλίου
10. Λήψη απόφασης για τον κυκλοφοριακό χαρακτηρισμό των οδών εξυπηρέτησης
παροδίων της Νέας Θηβών ως οδοί υποχρεωτικής διέλευσης πεζών
11. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Νικ. Φωκά στο Δήμο Ιλίου
12. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
13. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για ακαταλληλότητα επίπλων
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 094/2020 ΑΔΣ που αφορά την λήψη απόφασης για την
αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
15. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διαφορά σημεία του Δήμου μας
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μη
αναλώσιμου υλικού
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
17. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.)
18. Λήψη απόφασης για οφειλή Αργυρώς Καραμπάρμπα κ.λ.π. λόγω προσκύρωσης
19. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για