28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 18.09.2019

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 18.09.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019και ώρα18:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 181/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Συζήτηση – Ενημέρωση για την μετεγκατάσταση Φυλακών στον Δήμο Ασπροπύργου.

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου».

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση έναρξης εφαρμογής του πρωτοκόλλου αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου χαμηλού κατασκευαστικού έργου (ΓΕΦΥΡΑΚΙ) εντός του ρέματος «ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ», την συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης του καθώς και τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για την υλοποίηση της κατεδάφισης.

 5. Λήψη απόφασης του υπολογισμού της περιόδου επαναφοράς παροχής σχεδιασμού εκατό (100) ετών σε ότι αφορά την «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη οριοθετημένα τμήματα Δ.Ε. Μαγούλας.

 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017».

 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ελευσίνας.

 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ελευσίνας.

 9. Ορισμός μελών της Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης του 1.000.000,00 € (άρ. 61 παρ.1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14).

 1. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00 € (αρ. 61 παρ. 1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14).

 2. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για την αγορά ή την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186, 190 & 191 του Ν. 3463/2006.

 3. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 7 του Π.Δ. 270/81)

 4. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά Πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 1 του Π.Δ. 270/81).

 5. Συγκρότηση Επιτροπής Αστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (αρ. 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95).

 6. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).

 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στον Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το Αδράχτι», για την τέλεση των μαθημάτων παραδοσιακών χορών.

 8. Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για παραχώρηση χρήσης μέρους Δημοτικού Χώρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για