34η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.19.10.2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

1. Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εισηγητές: Κων/νος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ, Χρήστος Νικολούδης, Ερευνητής ΕΜΠ, Ελένη Στράντζαλη, Ερευνήτρια ΕΜΠ

ΝΟΜΙΚΑ

2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των δύο (2) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικού φόρου για το έτος 2018 (ΠΡ6156/2018 και ΠΡ10666/2018).

3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των τριών (3) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα δημοτικής φορολογίας του έτους 2020.

4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. Α10101/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της προσφυγής (ΠΡ9577/2018) της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το χρονικό διάστημα 29/8/2018 έως 29/9/2018.

5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τριών (3) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΉ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΠΡ6794/2020, ΠΡ6796/2020 και ΠΡ6793/2020).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για