4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.02.2018

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.02.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας ασφάλιστρων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας για το έτος 2018.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων επεξεργασίας – αξιοποίησης απορριμμάτων.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων σε δημοτικά κτίρια.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων Δημοτικού ΚΔΑΥ.

 6. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ελευσίνας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαδικασίες Αδειοδότησης, ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργών εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίες των Δήμων – Παρουσίαση νέου Π.Δ. 99/2017» που θα διεξαχθεί στο «Κέντρο Εκπαίδευσης» στην Αργυρούπολη στις 21-2-2018.

 7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη του εορτασμού της Αποκριάς στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας – Μαγούλας για τα παιδιά του Δήμου μας την 17η Φεβρουαρίου στην Μαγούλα και την 18η Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.653,72 €.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής γεύματος εργασίας και catering στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Artsμε κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του Learning/Teaching/Training Activites.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ενοικίασης λεωφορείου για την μεταφορά των εταίρων από την Ιταλία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Artsμε κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του Learning/Teaching/Training Activites.

 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης παροχής γεύματος εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Artsμε κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του Learning/Teaching/Training Activites που θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα από τις 26/2/2018 έως 2/3/2018 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 €.

 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης ενοικίασης λεωφορείου με οδηγό με σκοπό τη μεταφορά των εταίρων μας από την Ιταλία και την Πορτογαλία, από Αθήνα προς Ελευσίνα και από Ελευσίνα προς Αθήνα (περίοδος μετακίνησης από 26/2/2018 έως 2/3/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Artsμε κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA201-036177, – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 €.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ε.Σ.Ε.Π.Ε Δήμου Ελευσίνας για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.39,40,41,42,43/18 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου και 3ου Γυμνασίου.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών αφανών εργασιών του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου της ΔΕ Ελευσίνας».

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.

 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για