4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 09.03.2018

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 09.03.2018

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09.03.2018 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 02/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 130.000,00€ .
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Παράταση εκμίσθωσης γραφείων επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12 β’ ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Γκανασούλη) στην εταιρεία ATHENIAN SEA CARRIERS LTD.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, για τη συγγραφή – επιμέλεια ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
8. Ανάκληση δικαιώματος χρήσης ατομικού οστεοφυλακίου και επιστροφή αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
11. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων».
12. Έγκριση 2ης παράτασης της «Μελέτης κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Αποξήλωση εγκάρσιων μειωτήρων
ταχύτητας».
iv. ΓΕΝΙΚΑ
15. Καθορισμός ορίων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
16. Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
17. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 20/2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
18. Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
19. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 19/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του.
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση
νέας Κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση
θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. Μπότσαρη) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση
θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την μετατόπιση
θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 125-127 & 25ης Μαρτίου στην οδό Αναστάσεως 129 &
25ης Μαρτίου 2), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διευθέτηση
παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση
του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το
5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για