6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.03.2018

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.03.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 14-03-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 6η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     B. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

     Γ. Έκτακτα θέματα

     Δ. Τακτικά θέματα

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1071/2017).

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.

 1. Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Παραλαβής και Παρακολούθησης συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου και β) Παραλαβής Αντικειμένου συνολικού ή τμηματικού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 823,36 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο: «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.800,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Επί της 172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή.

 1. Αποζημίωση απαλλοτριωθείσης εκτάσεως συνολικά 10,50 τ.μ. στο Ο.Τ. 878 με κωδικό κτηματογράφησης 010212 στην περιοχή της Κηφισιάς «Αγία Κυριακή».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Επισκευή Τμημάτων οδού Κασσαβέτη».

 1. Επικαιροποίηση της 541/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την επιχορήγηση ποσού 2.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή σε πενταμελή επιτροπή ελέγχου και καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση 3ου Δημοτικού – 3ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας στο Ο.Τ. 27.

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικον. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς (αποφ. ΔΕΠ 3/2018,2/2018 αποφ. Σχολ. Επιτρ. 3/18 ).

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικον. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς (αποφ. ΔΕΠ 4/2018,2/2018 αποφ. Σχολ. Επιτρ. 2/18 ).

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων 7ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων Λυκείου Ν. Ερυθραίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 1. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 17.769,81€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 65,50€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 303,31€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

     

       Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      του Δημοτικού Συμβουλίου

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για