Δημοτικά Συμβούλια269 Videos

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμούκαι του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024 ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη μελών των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 674/τ.Β./15.02.2022 ΦΕΚ
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 3-8-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΙΛΙΟΝ 3-8-23 ΘΕΜΑ 1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ.πρωτ. 87299/28.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασηςγια ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τωνυπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Δημοτικό Συμβούλιο (τηλεδιάσκεψη) Δήμου Ιλίου. 13/07/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ. αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 –Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ 19-6-2023 ώρα 20:30

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσηςπροϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης πουαφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφοράτην «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμούμέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς τουπρογράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (ρολόγια GPS)» ΘΕΜΑ 4. Διαγραφή ποσών […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 25-5-2023

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσηςπροϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεωνεκπρόθεσμων καταβολών (ΚΩΔ 34484) ΘΕΜΑ 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματοςέτους 2023 ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου καιμεταφοράς του σε νέα θέση ΘΕΜΑ […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

5ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων του Δήμου ΙΛΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ Ποιες ευκαιρίες προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και ποιες απειλές εμπεριέχει αντίστοιχα;Ειδικό Γυμνάσιο : ΝΤΑΣΗ ΒΑΙΤ – ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕιδικό Λύκειο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΤΑ – ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣΕΝΕΕΓΥΛ: ΓΕΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Είναι αναγκαία η πρόσβαση και η συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο για όλες και όλους; Αποτελεί δικαίωμα; Σχετίζεται με την πολιτική και κοινωνική έκφραση […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 27 04 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027 Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2023 Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια χυμών,νερών, […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.30/03/ 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ A.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού μεσύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 022/2023 ΑΔΣΒ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους2023 Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψηπροσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντιλοιπών αντικαταβολώνΘΕΜΑ 2.Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεωνεργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας55 έως 67 ετώνΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μας
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 23/02/2023

ΘΕΜΑ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιουπρογραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικούΙδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικούΙδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφήαντιτίμου ή […]