Δημοτικά Συμβούλια286 Videos

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 14-12-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια λιπαντικών» ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας για «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» Υποέργο 1 (νυν Υποέργο […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 30-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικώνδιαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 16/11/23 πρακτικά συνεδρίασης ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμούκαι του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024 ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη μελών των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 674/τ.Β./15.02.2022 ΦΕΚ
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 3-8-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΙΛΙΟΝ 3-8-23 ΘΕΜΑ 1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ.πρωτ. 87299/28.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασηςγια ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τωνυπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Δημοτικό Συμβούλιο (τηλεδιάσκεψη) Δήμου Ιλίου. 13/07/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ. αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 –Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ 19-6-2023 ώρα 20:30

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσηςπροϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης πουαφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφοράτην «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμούμέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς τουπρογράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (ρολόγια GPS)» ΘΕΜΑ 4. Διαγραφή ποσών […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 25-5-2023

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσηςπροϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεωνεκπρόθεσμων καταβολών (ΚΩΔ 34484) ΘΕΜΑ 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματοςέτους 2023 ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου καιμεταφοράς του σε νέα θέση ΘΕΜΑ […]