4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 1ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2023.

Θέμα 4ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης
προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου
χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής
Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 7ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 8ο Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 9ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία
«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 10ο Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την
επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 11ο Έγκριση 1 ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης –
Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Θέμα 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ»
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 14ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.

Θέμα 15ο Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 16ο Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Όψεων Κτιρίων».

Θέμα 17ο Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε & 1 ου ΠΚΤΜΝΕ. του έργου με τίτλο «Συντήρηση και
Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττου (2020)».

Θέμα 18ο Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε & 2 ου ΠΚΤΜΝΕ. του έργου με τίτλο «Συντήρηση και
Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 19ο Λήψη απόφασης για Παράταση της έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής
Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 20ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για